Home
        De agenda
           Contact
           Pre(ek)view
           Oecumene
             
De jeugd
Protestantse Gemeente Oosthoek members only »

Deze website is tijdelijk, wegens onderhoud niet volledig up-to-date....
menu pagina

  CSS MenuMaker

  Oecumenisch Overlegorgaan voor onze kerkgemeenschappen (R.K. en PKN)

  Algemeen:
  Samenwerking van protestanten en rooms-katholieken is in onze regio een vaste prik. Oecumenische activiteiten ontwikkelen wij vooral in verband met de rouwzorg, met de Taizé avondgebeden, met de vieringen in De Tragel, (Tragelzorg te Clinge) met zorg voor gemengde gezinnen en individuele zielzorg waarbij dominee en pastor discreet samenwerken voor het welzijn van hun medechristenen. Er is namelijk meer dat ons bindt dan wat ons scheidt. Het is van groot belang voor het pastoraat in deze regio en voor het welzijn van protestanten en rooms-katholieken dat er een goede samenwerking bestaat. De spiritualiteit van deze samenwerking werd van katholieke zijde uit nog eens uitvoerig besproken door kardinaal Walter Kasper in zijn boekje: 'Een handboek voor de spirituele oecumene'. Voorts is de Protestantse en R.K. kerk aangesloten bij de landelijke Raad van Kerken te Amersfoort. Het oecumenisch overlegorgaan, gestart op 12 februari 2008 door dominee Overduin en pastor Polet met vrijwilligers van protestantse en rooms-katholieke origine, wil inspirerend zijn en de vinger aan de pols houden van de oecumene in onze regio. Zij zijn zich er van bewust dat de belangstelling voor de oecumene wakker houden en de nodige initiatieven ontwikkelen een belangrijke christelijke opdracht is : '... opdat allen één mogen zijn zoals Gij, Vader in Mij en Ik in U: dat ook zij in ons mogen zijn opdat de wereld gelove dat Gij Mij gezonden hebt' (Joh. 17, 21), aldus de woorden van Christus. Zij willen dat doen door het gezamenlijk doorgeven van informatie in kerkbladen en door gezamenlijke activiteiten te doen, die samenwerking kunnen bevorderen. Op de publicatieborden wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van actuele zaken.

  Het oecumenisch overlegorgaan streeft er naar om elk jaar een 6 tal Taizé avondgebeden te organiseren in de RK Catharinakerk te Hengstdijk, telkens op een donderdagavond. Verder tracht zij in het seizoen een of meerdere thematische avonden te organiseren over de beide geloofstradities, over thema’s betreffende Bijbelse verhalen en geloofsbeleving en spiritualiteit in het algemeen. Ook overweegt zij om een kloosterdag te organiseren in Vlaanderen. Informatie volgt later.

  Het oecumenisch overlegorgaan bestaat op dit moment uit Past. werker dhr. Ralf Grossert, ds. Pieter Overduin, Gemeentelid mw. Reina Harmsen-Koning en gemeentelid dhr. Cees Cosijn. In een apart document leggen zij u uit over de achtergronden van het Taizé avondgebed (Zie Taizé).
© 2003 - 2017 release 4 (2017-7-15)